Læringslaboratorier

Læringslaboratorier tager metodisk udgangspunkt i innovativ læring eller transformativ læring, forstået som læreprocesser, hvor deltagernes eksisterende antagelser – som aktører og organisation baserer sit virke på – undersøges og ændres, og hvor der udvikles en ny praksis i fællesskab, baseret på nye antagelser.

Læringslaboratorier er således Innovative læringsrum og er udtryk for en konkret arbejdsform, hvor der lægges særlig vægt på, at deltagerne skal skabe noget nyt i fællesskab og at det sker i åbne udviklingsmiljøer. Laboratorierne veksler mellem faglige inputs, debatter, sparring, refleksive teams mv. Og de suppleres ofte med seminarer og workshops

I læringslaboratorier arbejdes der med at forandre, forbedre og innovere på fælles praksis. Her kan forskelle og udfordringer blive konstruktive. Tillid og tryghed i relationerne kan skabe grundlag for øget motivation og engagement. I Innovative læringsrum arbejdes der både fagligt og organisatorisk med henblik på at skabe en ny forståelse af den enkeltes rolle og en ny forståelse af ledelsens og medarbejdernes praksis.

Med laboratorietilgangen udvikles ny praksis i organisationen nedefra. Det betyder, at udviklingen bliver en del af hverdagen. Den er forankret i den lokale virkelighed og afspejler lokale forhold og muligheder. Den involverer interessenter, som skal sikre, at den praksis der skaber resultater, reelt implementeres.

Et læringslaboratories forskellige indholdsmæssige spor er grafisk gengivet i nedenstående figur.

laeringslab

 

Praksisudviklings-spor

 • Praksissporet gennemføres i deltagernes hverdag, og med deltagernes praksis som udgangspunkt
 • De problemer og virkeligheder, der udgør det læringsmæssige indhold er reelle og autentiske
 • Der er mulighed for betydelig medindflydelse på processer og struktur fra deltagernes side
 • Deltagere og eksterne konsulenter beskæftiger sig primært med at udforske deltagernes aktuelle praksis
 • Der bliver givet feedback, baseret på systematisk gennemførte observationer

 

Refleksions-spor

 • Der etableres et antal refleksionsfora i hvert laboratorieforløb, hvor den aktuelle praksis bliver reflekteret og analyseret.
 • Den aktuelle praksis bliver synliggjort, og genstand for en kollektiv vidensdeling mellem de involverede parter (medarbejdere, ledere og konsulent)
 • Deltagerne er medgenererende af de data og den viden, der indgår i den fælles refleksion
 • Læreprocessen er åben, udforskende og eksperimenterende

 

Inspirations-spor

 • Der bliver arbejdet med at skabe læring og ny viden gennem et samspil mellem to vidensformer: de
  professionelles praksisviden og konsulenternes forskningsbaserede viden.