Personerne bag


peter_m

PETER MIKKELSEN

PETER MIKKELSEN

Uddannelsesbaggrund: Lærer, cand. pæd.

Tidligere beskæftigelse: rektor og udviklingschef

Arbejder med kvalitetsudvikling i dagtilbud og skoler i videste forstand herunder pædagogisk udvikling, implementering og evaluering. Har omfattende viden om og erfaringer med samarbejde med dagtilbud, skoler og kommuner om pædagogisk udvikling.

Har ledet projekter om

 •  Samarbejde mellem dagtilbud og minoritetsforældre (Helsingør og København)
 • Samarbejde mellem skole og fritidshjem (København).
 • Resultater af kompetenceudvikling af ledere af dagtilbud (Ringsted)
 • Opbygning af Pædagogisk Akademi (Rudersdal Kommune)

Har ledet den faglige arbejdsgruppe vedr.efteruddannelse af pædagogisk personale i forbindelse med implementering af pædagogiske læreplaner – i et konsortium bestående af KL, DPU og professionshøjskolerne i Danmark.

Indgik i det konsortium, der for Socialministeriet udviklede materiale til vurdering af 3-årige børns sprogtilegnelse. Konsortiet bestod af SDU, Mikroværkstedet og UCC.

Kontakt Peter Mikkelsen på e-mail pm@cesob.dk


HANS MÅNSSON

HANS MÅNSSON

Uddannelsesbaggrund: Lærer, speciallærer, cand. pæd. i almen pædagogik

Tidligere beskæftigelse: Lærer, skoleleder, pædagogisk konsulent, lektor i pædagogik, centerleder

Arbejder med implementering af bæredygtige forandringsprocesser i dagtilbud og skoler, sociale tilbud og andre pædagogiske virksomheder. Har omfattende viden om og erfaringer med samarbejde med dagtilbud, skoler og kommuner om pædagogisk udvikling.

Har ledet forsknings- og udviklingsprojekter inden for det almen-, social- og specialpædagogiske område, fx:

 • Implementering af inkluderende praksis inden for børne- og ungeområdet
 • Udvikling og kvalificering af det pædagogiske arbejde med børns sprog.
 • Udvikling af pædagogiske metoder inden for det socialpædagogiske område
 • Udvikling af kvalitativ metode til dokumentation af pædagogisk praksis.

Har skrevet en række bøger, artikler, kapitler mv. med fokus på bl.a. bæredygtig pædagogik, social bæredygtighed og social kapital, inkluderende praksisfællesskaber, specialpædagogik, børns sprog, pædagogisk dokumentation og implementering.

Se uddybende oplysninger på ucviden.dk

Kontakt Hans Månsson på e-mail hbm@cesob.dk


DorritC_CeSoB

DORRIT CHRISTENSEN

DORRIT CHRISTENSEN

Uddannelsesbaggrund: Lærer, MPA – Master of Puplic Administration

Tidligere beskæftigelse:
Direktør i Ballerup Kommune for børn og unge og for tværgående udvikling
Udviklingschef i Københavns Uddannelses og Ungdomsforvaltning
Leder af Danmarks Lærerhøjskole i Århus, lærernes efter- og videreuddannelse
Konsulent og underviser på Danmarks Lærerhøjskole
Lærer med ansvar for udvikling af Helhedskolen

Arbejder nu med pædagogisk Innovation, implementering og ledelse af institutioner for børn og unge 0-18 år med fokus på at skabe helhed i børns og unges hverdag.
Dette med udgangspunkt i de konkrete og lokale vilkår, og i samarbejde med kommunernes ledere, samarbejdspartnere og administrationer.
Har stor indsigt i kommuners vilkår, muligheder og barrierer, når organisationer skal omstilles til ny praksis,
og har stor erfaring med at omsætte politiske mål til pædagogisk bæredygtig praksis, herunder faglig, organisatorisk, kulturel og administrativ innovation

Har ledet projekter om

 • Inklusion, strategiudvikling og praksisudvikling
 • Udformning og realisering af et kommunalt udviklingsprogram for 0-18 år “Et godt børneliv – et fælles ansvar”
 • Omlægning af PPR fra et skolespykologisk kontor til en Børn&Ungerådgivning 0-18 år, incl. det sociale område
 • Udvikling af en resourcefordelingsmodel til fremme af inklusion
 • Udvikling af et elektronisk projektstyrings- og processtyringsværktøj –
 • Udvikling af en gennemskuelig strategisk model for kommunikation på alle niveauer fra politik over administration til institutionsniveau

Kontakt Dorrit Christensen på e-mail dc@cesob.dk