Udvikling af social resiliens. Artikel i Kognition & Pædagogik nr. 103, 2017

Udvikling af social resiliens. Artikel i Kognition & Pædagogik nr. 103, 2017

Hans Månsson, CeSoB, har været redaktør på det seneste nummer af Kognition & Pædagogik (nr. 103, 2017) og  bidraget med en artikel om udvikling af social resiliens i skolen. Artiklen  handler om, hvordan social resiliens helt konkret kan fremmes i børn og unges praksisfællesskaber. Den bygger på indsigter og erfaringer, som forfatteren m. fl. har erhvervet i forbindelse med gennemførelsen af et netop afsluttet forsknings- og udviklingsprojekt, som har haft Red Barnet som overordnet projektansvarlig part.

Som led i dette projekt har Center for Social Bæredygtighed haft til opgave at udarbejde en udviklingsmodel, der sigter mod at understøtte processer, som kan styrke skoleklassen som resiliens-fremmende læringsmiljø. Modellen og dens forskellige konkrete virkemidler står i dag til rådighed for alle, som ønsker at arbejde målbevidst og systematisk med social resiliens i børn og unges praksisfællesskaber.

I artiklen gives et signalement af udviklingsmodellen, der er designet til at arbejde i lokalt regi med resiliens-fremmende processer.

Modellen tager afsæt et multifacetteret resiliens-begreb, der rummer 12 forskellige kategorier eller temaer: tillid, mening, retfærdighed, selvstændighed, medbestemmelse, samarbejde, fællesskab, livsglæde, rettigheder, omsorg, lokalsamfundet og hjemmet, der tilsammen definerer social resiliens i denne sammenhæng. Samtidig præsenteres et kvalitativt ‘måleredskab’, der muliggør, at lærere og pædagoger kan tage temperaturen på den sociale resiliens i praksisfællesskabet, fx før, undervejs og efter gennemførelse af lokale udviklingsprojekter i folkeskolen og i princippet i et hvilket som helst lærende og udviklende praksisfællesskab.


 

Læs mere vedr. Kognition og Pædagogik nr. 103, 2017 – Køb digital artikel Udvikling af social resiliens i skolen (12 sider) af Hans Månsson

Social resiliens (Asterisk 77/2016)

CeSoB deltager i disse år (2013-2016) i et udviklingsprojekt om social resiliens, som ledes af Red Barnet og finansieres af Socialministeriet.

CeSoB’s bidrag har bl.a. været udarbejdelse af et internationalt forskningsreview, udvikling af et ”måleredskab” til social resiliens og sparring med skoler i forhold til udvikling af resiliensfremmende læringsmiljøer.

Peter Berliner, professor MSO ved Aarhus Universitet, har været tilknyttet dette arbejde som medarbejder i CeSoB-regi. Peter Berliner fortæller om projektet i en artikel i Magasinet Asterisk (marts 2016), hvor han særligt har fokus på den betydning fællesskabet har i de skandinaviske samfund på styrkelse af social resiliens.

Læs artiklen Det stærke skandinaviske fællesskab styrker social resiliens

Artikel i FSD’s årsavis 2015

FSDaarsavis2015

Siden begrebet ’social bæredygtighed’ blev født med Brundtland-rapporten om klodens fremtid i 1987, har det fået en bredere betydning. I kommunerne handler det især om at skabe sammenhæng og tværgående samarbejde i indsatserne, mener Hans Månsson fra Center for Social Bæredygtighed.

Læs hele artiklen på side 3 i Socialchefforeningens blad fra oktober 2015: Social bæredygtighed skal være grundlaget i kommunernes arbejde.

Ny bog om Implementering udkommer 20. maj

bogImplementeringImplementering – fra viden til praksis på børne- og ungeområdet redigeret af Bianca Albers, Helle Høgh & Hans Månsson udkommer den 20. maj 2015.

Hvad er implementering? Hvilke instrumenter og metoder virker bedst, når man skal implementere ny viden? Og hvordan kan man arbejde systematisk med implementering, så man får omsat ny viden til en forbedret pædagogisk praksis, familiebehandling, undervisning eller forebyggelse?

Læs mere om bogen og forudbestil et eksemplar hos Dansk Psykologisk Forlag

Børn er født sociale …

“Børn er født sociale og har en naturlig interesse i at passe på vores fælles klode. Bedre understøttelse af den medfødte socialitet vil hjælpe børn til i højere grad at blive økologisk bevidste”, mener forfatter og medstifter af Center for Social Bæredygtighed Hans Månsson.

Læs hele artiklen side 20-21 i Børn & unge nummer 14.

Ny bog: Sprogets milepæle

Associeret partner i CeSoB, Trine Kjær Krogh, SPROGIN, har sammen med Helle Iben Bylander udgivet bogen “Sprogets milepæle”

sprogetsmilepaele1

 

I “Sprogets milepæle præsenteres en række forskningsbaserede sproglige milepæle, der kan anvendes som målestok for at vurdere, om et barn har behov for støtte til den sproglige udvikling.

Se mere

Metoder i pædagogers praksis

BOGUDGIVELSE
Metoder i pædagogers praksis
(red. Tom Ritchie). Billesøe & Baltzer, 2013

Bogen præsenterer en række metoder og konkrete tilgange, som kan bruges i pædagogisk praksis i hverdagen. Ud fra en række temaer og med afsæt i forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række konkrete bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde på metodeniveau i praksis.

Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, daginstitutionsledere, studerende i efter- og videreuddannelsesforløb og andre, der interesserer sig for pædagogik og konkret pædagogisk praksis.

Bogen bygger på en bred metodeforståelse, hvor de enkelte kapitler i bogen præsenterer bestemte metoder og konkrete tilgange med afsæt i den teori og de principper, som de pågældende metoder bygger på.

Kapitel 5 i bogen er skrevet af partner i Cesob, Hans Månsson, og hedder: LEA-modellen – en metode til indkredsning af børns kompetencer og samspil. LEA-modellen er en iagttagelses- og beskrivelsesmetode, der med afsæt i videooptagelser af samspil, dokumenterer social bæredygtighed i børns interaktion med hinanden og voksne.