Udvikling af social resiliens. Artikel i Kognition & Pædagogik nr. 103, 2017

Udvikling af social resiliens. Artikel i Kognition & Pædagogik nr. 103, 2017

Hans Månsson, CeSoB, har været redaktør på det seneste nummer af Kognition & Pædagogik (nr. 103, 2017) og  bidraget med en artikel om udvikling af social resiliens i skolen. Artiklen  handler om, hvordan social resiliens helt konkret kan fremmes i børn og unges praksisfællesskaber. Den bygger på indsigter og erfaringer, som forfatteren m. fl. har erhvervet i forbindelse med gennemførelsen af et netop afsluttet forsknings- og udviklingsprojekt, som har haft Red Barnet som overordnet projektansvarlig part.

Som led i dette projekt har Center for Social Bæredygtighed haft til opgave at udarbejde en udviklingsmodel, der sigter mod at understøtte processer, som kan styrke skoleklassen som resiliens-fremmende læringsmiljø. Modellen og dens forskellige konkrete virkemidler står i dag til rådighed for alle, som ønsker at arbejde målbevidst og systematisk med social resiliens i børn og unges praksisfællesskaber.

I artiklen gives et signalement af udviklingsmodellen, der er designet til at arbejde i lokalt regi med resiliens-fremmende processer.

Modellen tager afsæt et multifacetteret resiliens-begreb, der rummer 12 forskellige kategorier eller temaer: tillid, mening, retfærdighed, selvstændighed, medbestemmelse, samarbejde, fællesskab, livsglæde, rettigheder, omsorg, lokalsamfundet og hjemmet, der tilsammen definerer social resiliens i denne sammenhæng. Samtidig præsenteres et kvalitativt ‘måleredskab’, der muliggør, at lærere og pædagoger kan tage temperaturen på den sociale resiliens i praksisfællesskabet, fx før, undervejs og efter gennemførelse af lokale udviklingsprojekter i folkeskolen og i princippet i et hvilket som helst lærende og udviklende praksisfællesskab.


 

Læs mere vedr. Kognition og Pædagogik nr. 103, 2017 – Køb digital artikel Udvikling af social resiliens i skolen (12 sider) af Hans Månsson

RYKKE SAMMEN – udvikling af social resiliens i skolenRYKKE SAMMEN er en vejledning til at udvikle skolens fællesskaber og styrke den enkeltes udvikling personligt og fagligt.

Center for Social Bæredygtighed, CeSoB, har de seneste tre år deltaget i et stort udviklingsprojekt, finansieret af Socialministeriet og med Red Barnet som hovedansvarlig.
 
En vigtig del af dette projekt har været at udvikle en model for, hvordan skoler kan arbejde med at styrke klassen som fællesskab og alle elevers trivsel og læring. 
Derfor har CeSoB i samarbejde med en række skoler landet over udviklet en vejledning, der netop har dette fokus: At styrke både skolens fællesskaber og alle klassens elever.

Nu er denne vejledning – RYKKE SAMMEN – klar til brug og kan downloades.

0-3 årige børn i Dragør Kommune

0-3 årige børn i Dragør Kommune

CeSoB har afsluttet et udviklingsprojekt, som er gennemført i samarbejde med alle dagtilbud for 0-3 årige børn i Dragør Kommune. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Projektets titel er Tidlig Opmærksomhed og Pædagogisk Praksis ift Sprogudvikling (TOPS).

I projektperioden (august 2015 – august 2016) har dagtilbuddene arbejdet med at udvikle metoder til at undersøge, understøtte og beskrive børnenes relationer og kommunikation, både med hinanden og med de voksne. Pædagogerne har arbejdet med deres kommunikation med og relationer til børnene og betydningen heraf for børnenes indbyrdes relationer.

Pædagogerne har brugt videooptagelser af samspil mellem dem og børnene og mellem børnene indbyrdes med henblik på at kunne tilegne sig en dybere forståelse for betydningen af kvalitet i relationer.

Projektet er beskrevet i en rapport, og der er udviklet en ”didaktisk ramme” for det pædagogiske arbejde med de 0-3 årige børn i kommunen.

Børnetjenesten har modtaget Helsingør Stifts initiativpris…

“Vi vil gerne kunne give det videre”, siger Naja Månsson, der har været med til at udvikle projektet Børnetjenesten, vinder af Stiftsinitiativprisen 2016. Hun er initiativtager til projektet og arbejder som kirke- og kulturmedarbejder ved Messiaskirken i Gentofte Provsti. Sammen med de øvrige kræfter bag projektet vil hun med med prisen i ryggen gerne brede projektet ud til flere sogne. Læs hele artiklen…

CeSoB ved Aage Nipper har været ekstern evaluator, herunder interviewet en række børn i 4-5 års-alderen. Se uddrag af evalueringsrapport

 


Læs mere om initiativet Børnetjenesten.

Konference 8.9.2016

CeSoB, CUBION og Ledelsesakademiet, UCL afholder konference:

Ledelse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

– ledelse af det tværprofessionelle samarbejde i skolens praksisfællesskaber med sigte på børns læring og trivsel

Tid 8.9.2016, kl. 9-16
Sted Nyborg Strand
Pris 1.975,- kr. + moms incl. forplejning på konferencedagen. Ved samlet tilmelding af fem deltagere eller mere ydes 10 % rabat.
Tilmelding OBS! Stadig ledige pladser (hent tilmelding)
Kontakt info@cesob.dk
Målgruppe Skoleledelser, forvaltningsledelser, konsulenter i forvaltninger og ministerier, konsulenter i professionshøjskoler mv.

Konferencen er arrangeret af Center for Social Bæredygtighed (cesob.dk),
Cubion (cubion.dk) og Ledelsesakademiet, UCL (ucl.dk)

INDHOLD

Konferencens formål er at fokusere på skoleledelsens udfordringer, når de fagprofessionelle skal arbejde sammen om folkeskolereformens intention om at fremme elevernes læring og trivsel.

Konferencen tager udgangspunkt i de særlige lederudfordringer der er opstået i forbindelse med skolereformens intensiverede krav om samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Konferencen vil belyse temaet ”ledelse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger” gennem fire ledelsesmæssige tematikker:

  • Ledelse af læring – orkestrering af potentialitet
  • Ledelse med fokus på helhed og sammenhæng
  • Ledelse af udvikling af læringsmiljøer
  • Ledelse af potentialer

Konferencens fire ledelsestemaer vil blive belyst af eksperter, praktikere samt deltagernes fælles refleksion og debat.

Oplægsholdere

Dorrit Christensen
Partner i Center for Social Bæredygtighed, lærer og MPA. Tidligere direktør i Ballerup Kommune for børn og unge og for tværgående udvikling, udviklingschef i Københavns Uddannelses og Ungdomsforvaltning samt leder af Danmarks Lærerhøjskole i Århus, lærernes efter- og videreuddannelse. Arbejder med pædagogisk Innovation, implementering og ledelse af institutioner for børn og unge 0-18 år med fokus på at skabe helhed i børns og unges hverdag.

Hanne Møller
Uddannet cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, fra Ålborg Universitet. Hanne Møller er oprindeligt lærer og har specialiseret sig inden for aktionslæringsfeltet og er medforfatter på bogen Strategisk Aktionslæring der udkom i 2014 og artiklen for Dafolos magasin Skolen i morgen: ”Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen.” Hanne Møller er Chefkonsulent og partner i CUBION .

Justine Grønbæk Pors
Adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Hendes forskning fokuserer på ændringer i måder, hvorpå velfærd tænkes, praktiseres, ledes og organiseres. Justine Grønbæk Pors har bl.a. skrevet om potentialitetsledelse/styring i følgende bøger:
Ledelse af uddannelse – at lede det potentielle. Sammen med Dorthe Staunæs, Hanne Knudsen og Malou Juelskjær. Samfundslitteratur.
Velfærdsledelse mellem styring og potentialisering. Sammen med Niels Åkerstrøm Andersen. Hans Reitzels forlag
Public Management in Transition. The orchestration of potentiality. Policy Press

Lars Goldschmidt
Kemiingeniør og ph.d. fra DTU og ph.d. fra CBS. Han har mange års erfaring som leder i offentlige og private virksomheder og med politisk interessevaretagelse fra en række arbejdsgiverorganisationer senest som direktør I Dansk Industri. Lars Goldschmidt har deltaget i udviklingsarbejdet bag folkeskolereformen og er i dag selvstændig konsulent og bestyrelsesmedlem i ren række organisationer inden for energi, miljø og uddannelsesområdet.

Søren Barlebo Rasmussen
Partner i Mobilize Strategy Consulting, som er specialiseret i fagprofessionelle organisationers strategiske ledelse. Han har i 25 år arbejdet med, hvordan man får skabt værdi gennem de faglige medarbejdere. Søren Barlebo Rasmussen har været ledelsesforsker på CBS, hvor han også har været institutleder og dekan. De sidste 10 år har han arbejdet som selvstændig konsulent for en meget lang række vidensorganisationer i Danmark og Norge.

Vilhelm Halgreen
Uddannet lærer, Master i Corporate Communication og HD i Organisation fra Aarhus Universitet. Vilhelm Halgreen har gået vejen fra lærer til skolechef og kommunaldirektør i danske Kommuner. Fagprofessioner og det tværfaglige samarbejde har været et fokuspunkt i Vilhelm Halgrens indsats for udviklingen af den kommunale velfærd. Han har de seneste år arbejdet med lederuddannelse og lederudvikling.

 

Læs mere og se programmet i folder (pdf)

Social resiliens (Asterisk 77/2016)

CeSoB deltager i disse år (2013-2016) i et udviklingsprojekt om social resiliens, som ledes af Red Barnet og finansieres af Socialministeriet.

CeSoB’s bidrag har bl.a. været udarbejdelse af et internationalt forskningsreview, udvikling af et ”måleredskab” til social resiliens og sparring med skoler i forhold til udvikling af resiliensfremmende læringsmiljøer.

Peter Berliner, professor MSO ved Aarhus Universitet, har været tilknyttet dette arbejde som medarbejder i CeSoB-regi. Peter Berliner fortæller om projektet i en artikel i Magasinet Asterisk (marts 2016), hvor han særligt har fokus på den betydning fællesskabet har i de skandinaviske samfund på styrkelse af social resiliens.

Læs artiklen Det stærke skandinaviske fællesskab styrker social resiliens

Artikel i FSD’s årsavis 2015

FSDaarsavis2015

Siden begrebet ’social bæredygtighed’ blev født med Brundtland-rapporten om klodens fremtid i 1987, har det fået en bredere betydning. I kommunerne handler det især om at skabe sammenhæng og tværgående samarbejde i indsatserne, mener Hans Månsson fra Center for Social Bæredygtighed.

Læs hele artiklen på side 3 i Socialchefforeningens blad fra oktober 2015: Social bæredygtighed skal være grundlaget i kommunernes arbejde.