Projektmidler vedr. børns rettigheder

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) giver 10,8 millioner kroner til Red Barnet til at lave en national kampagne, der skal oplyse børn om deres rettigheder samt til at udvikle undervisningsmateriale for børn og unge.

Målet med projektet er, at børn skal kende til deres rettigheder efter dansk lovgivning og FN’s Børnekonvention, og at børn får opbygget deres selvværd og modstandskraft over for overgreb.

CeSoB er samarbejdspartner på Red Barnets projekt med bl.a. ansvar for, at der udvikles og gennemføres en baseline undersøgelse ved projektets start, et specifikt måleredskab til måling af resiliens samt løbende monitorering og en slutevaluering.

Læs mere om bevillingen på Social- og Integrationsministeriets nyhedsside

Metoder i pædagogers praksis

BOGUDGIVELSE
Metoder i pædagogers praksis
(red. Tom Ritchie). Billesøe & Baltzer, 2013

Bogen præsenterer en række metoder og konkrete tilgange, som kan bruges i pædagogisk praksis i hverdagen. Ud fra en række temaer og med afsæt i forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række konkrete bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde på metodeniveau i praksis.

Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, daginstitutionsledere, studerende i efter- og videreuddannelsesforløb og andre, der interesserer sig for pædagogik og konkret pædagogisk praksis.

Bogen bygger på en bred metodeforståelse, hvor de enkelte kapitler i bogen præsenterer bestemte metoder og konkrete tilgange med afsæt i den teori og de principper, som de pågældende metoder bygger på.

Kapitel 5 i bogen er skrevet af partner i Cesob, Hans Månsson, og hedder: LEA-modellen – en metode til indkredsning af børns kompetencer og samspil. LEA-modellen er en iagttagelses- og beskrivelsesmetode, der med afsæt i videooptagelser af samspil, dokumenterer social bæredygtighed i børns interaktion med hinanden og voksne.

Pædagogisk bæredygtighed – fra dyade til verdenssamfund

Artikel i Psyke & Logos, nr. 1, 2013 (publiceres august, 2013) skrevet af partner i CeSoB, Hans Månsson.

Artiklen revitaliserer begreberne social kapital og social bæredygtighed som afsæt for udvikling og formulering af en ”bæredygtighedens pædagogik”.
Dette perspektiv nødvendiggør et dynamisk samspil mellem forståelsen af mennesket som “human being” og “human becoming”.
Helt centralt i denne optik står opmærksomheden på menneskets iboende sociale egenskaber og kompetence, som determinerende klangbund for skabelse, konsolidering og videreudvikling af social kapital i og på tværs af subkulturer i samfundet.